یا فا طمة الزهراء ادر کنی


یا فا طمه الزهراء
بی تو چه کند مو لا، یا فاطمه الزهراء   
افتادهعلی از  پا، یا فاطمة الزهراء
وقت است که از رحمت، دستی زعلی گیری
کا فتاده ز پا مو لا، یا فاطمة الزهراء
بعد از تو علی از پای ، افتاد و زغم خو کرد
با خا نه نشینی ها ، یا فا طمةالزهراء
چون محرم رازی نیست ، با چاه سخن گوید
تنهاست علی ،تنها ، یا فا طمة الزهراء
شب ها به مزار تو ، می سو زد و می گرید
چون شمع زسر تا پا ، یا فا طمة الزهراء
بر خاک مزار تو ، خون ریخت به جای اشگ
از دیده خون پالا، یا فا طمة الزهراء
بر خر من جان او ، چون شعله شرر می زد
می ریخت چون آ ب، اسماء یا فا طمة الزهراء
دا مان علی از اشگ ، گر دید پر از کو کب
در ان شب محنت زا ، یا فا طمةالزهراء
هم وصف تو نا ممکن ریا، هم قدر تو نا معلوم
هم قبر تو پیدا، یا فا طمة الزهراء/ 3 نظر / 57 بازدید
نادر

زیبا بود [گل] http://deldary.persianblog.ir/