منتظر

نتیجه گنا هان
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
 

سا لروز امامت حضرت مهدی (عج) مبارک باد

گفتار امام چهارم علی بن الحسین زین العا بدین (علیه السلام)


نتیجه گنا هان»

گفتار امام چهارم علی بن الحسین زین العا بدین (علیه السلام)

گناهانیکه تغیر نعمت می دهد

1- ظلم بر مردم2-عادت خیر در بین مردم از بین رفتن 3-کفران نعمت کردن 4-ترک سپاسگذاری خدا کردن

گنا هانیکه انسان را پشیمانمی کند

1- مومن را کشتن 2-صله رحم بجا نیاوردن3- تا گذشتن وقت ،نمار نخواندن 4-وصیت نکردن 5-زکوه و حقوق مردم را ندادن

 گناهانیکه غم انسان را زیاد می کند

1- گناه کردن از روی دانایی 2-بر مردم منت گذاشتن3-تو هین به مردم کردن 4- مردم را مسخره نمو دن

گناهانیکه روزی را کم می کند

1-تظاهر بفقر کردن 2-وقت نماز صبح ومغرب خوا بیدن 3-نعمت خدا را کو چک شمردن4- با مردم فریبنده نشستن

گنا هانیکه پرده عصمت را می درد

1- شرابخوارگی و قمار بازی 2- مردم را با مسخره خنداندن 3- عیب مردم را بر زبان راندن 4- شکایت خالق به مخلوق

گنا هانیکه بلا را نا زل می کند

1- بفر یاد بیچارگن نرسید2- به مظلوم کمک نکردن 3- امر به معروف را ضایع کردن 4-نهی از منکر را زیر پا افکندن

گنا هانیکه دشمن را چیره می کند

 1- آشکارا ظلم کردن2- آ شکارا گناه کردن3- حرام را حلال شمردن 4- از بد کار متابعت کردن

گنا هانیکه آ دم را نیست می کند

1-قطع صله رحم کردن2-بدروغ قسم خوردن و سخن گفتن3- در بین مردم زنا زیاد شدن4- راه برمسلمین بستن و ادعای پیشوایی بدروغ کردن

گناهانیکه امید را قطع می کند

1-مایوس از رحمت خدا بودن2- متک بغیر ذات پروردگار شدن3-تکذیب وعده خدا را کردن

گنا هانیکه هوا را تاریک می کند

1- سحر و جا دوگری نمودن 2- ایمان به نجوم داشتن3- عاق والین شدن

گنا هانیکه انسان را رسوا می کند

1- گرفتن قرض به قصد ندادن2- درامر باطل زیاد ه روی کردن3- بر زن وبچه خویش بخل ورزیدن4- بی صبری و بد اخلاقی کردن 5- در وقت کار وکوشش کسل بودن 6- تو هین با هل دین کردن

گنا هانیکه دعا را رد می کند

1- 1- بدی نیت و خبث با طن داشتن2- با برادرن دینی نفاق داشتن3-قول خدارا در اجابت دعا قبول نداشتن4-بد اخلاقی و فحاشی کردن5-با ترک نیکی و ترک صدقه از خدا دوری جستن

گنا هانیکه منع با ران می کند

1- ئر قضا وت بنا حق حکم کردن2- شها دت نا بجا و بدروغ دادن 3- شها دت حق را پو شاندن 4- با قلبی قسی به فقیر نگاه کردن5- سا ئل در شب محروم کردن

-------------------------------------------------------------------------------------------------

روایت از امیر المومنین (ع) در با ره گناه

حضرت فرمود: هیچ دردی برای قلب از درد گناه با لاتر نیست م هیچ تر سی از ترس مرگ با لاتر نیست

---------------------------------------------------------------------------------------------------

روایت از امام صادق (ع) در با ره گناه

حضرت می فرماید: پروردگار جهان آ فرین افرین کسیکه با شناسایی من گناه کند ،من مسلط می کنم بر او کسیرا که مرا نشناسد

پیامبر گرامی اسلام(ص): بنده گان خدا به پرهیزید از مداومتدر گناه و کو چک شمردن آن ، چون بزرگ نشمردن گناه سبب خذلان می شود تا اندازه ئیکه صا حبش را از ولایت وصی رسول خدا بیرون می برد ،به آن هم اکتفا نکرده کم کم قبول نبوت را از صابش می گیرد، به آن هم اکتفا نکرد  تا صا حبش را منکر وجود خدا می کند( نستجیر با لله )(نقل از جلد پانزدهم بحار الا نوار)