منتظر

علم وهنر هر جا رود قدر آ ن را بدانند
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱
 

علم و هنر هر جا رود قدر آ ن را بدانند
حکیمی گوید: جان پدر، علم وهنر را بیاموز که ملک و دولت دنیا را اعتماد نشاید ، و سیم زر در سفر مبر، که محل خطر است یا دزد به یک باره آن را ببرد و یا خواجه  به تعا رف آ را بخو رد ، اما هنر و علم سر چشمه زاینده است و دو لت پاینده ، اگر هنر مند و علم از دو لت بیفتند غم  نباشد ، که علم و هنر در نقش خو د دو لت است عا لم و هنر مند هر جا که روند مر دم را با فهم قدر او را بدانند و وی را در صدر بنشانند در این خصوص شاعر می گو ید .:
وقتی افتاد فتنه ای در شام            هر کس از گو شه ای فرا رفتند
پسران وزیر نا قص  عقل          به گدایی به روستــــــــــــا رفتند
رو ســــتـا زا دگان دانشمند         به وزیــــــــــــــری پادشاه رفتند
غزالی می گوید : « در تمام عمرم از یاد گرفتن و سوال کردن کو تاهی نکردم »