منتظر

اندرزهای اخلاقی تر بیتی
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢
 

سلام بر شما خواننده عزیز

چند سوال از لقمان حکیم

١- داناتر از همه کیست ؟ کسی است که از مخا لفت روزگار دلتنگ نشود .

٢- بلند همت از همه کیست ؟ کسی است که نعمت آ خرت را بر نعمت دنیا بر گزیند .

٣- توانگر کیست ؟ ان کسی است که عقل و فکرش کا مل تر با شد.

۴- چه شزبتی است که چشنده ی خود را می کشد ؟ شهوت

۵- کدام آ تش فروزنده ی خو د را می سوزاند ؟ آ تش حسد.

۶- کدام بناست که هر گز خراب نمی شود ؟ بنای عدل و داد گری

٧- کدام تند و تلخی است که به آ خر کار شیرین می شود ؟ صبر و برد با ریو استقا مت.