منتظر

سوال عربی سال سوم میان نوبت2
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ٩:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۳٠
 

         

             آمار : ...............

                تاریخ :    .........../............... / ...............

نام : ............................

نام خا نوادگی : ....................

«هو العلیم »

مدرسه راهنمایی 

آزمون عربی میان نوبت 2 اسفند 89          

 ================================================================================

1- واژه های داده شده را تر جمه کنید .  (75/)

     کفاش ( ....................... )    را عِیةٌ  ( ................... ) أُ سْجْنْ ( .................... )

2- تر جمه ی نا قص را کا مل کنید.  (5/)

أَ نْتَ تَعْمَلُ کَثیراً             تو خیلی ...................................

3- جملات فا رسی را به عربی تر جمه کنید . (1)

 سعید می خواند . «.........................................»  او نمی نویسد «.....................................»  نروید «...........................  »

4- فقط وا ژه های مشخص شده را تر جمه کنید . (5/)

1) فی ا لصَّباحِ ا لْباکرْ «..........................»  2) پس از کلبه خارج شوید «.............................»

5- جملات را تر جمه کنید ( 4)

1) وَ النـُّجومُ مُسَخَّـراتٌ بِأَمْرِهِ . .....................................................................

2) مَرْ یَمُ کا نَتْ تَعِبةٌ ، وَ شَعَرَتْ بِا النُّعاس .  .......................................................... 

3- نَحْنُ ما أَکَلْنا شَیْـأً یا أُمّی . «.................................................................... »

4- وَ لا تقْرَبوا  ما لَ ا لْیَتیم . « .........................................................................................»

6-  برای جمله های نا قص زیر ( مبتدا  یا خبر ) مناسب بنویسید. (75/)

 1) جَعْفَرٌ ............................ 2) ...................... مُشفِقاتٌ 3) ................. دَخَلوا فی الغُرْفةِ .

7- نوع جملات زیر را بنویسید.(75/)

 1) صَنَعَ هذاهِ ا لأَ خْذ یَةِ  «......................... » 2) اَلغَضَبُ مِفتاحٌ لِکُلِّ شَرٍّ  «......................... » 3) فَتَحَ ا لبابُ بِهُدُوءٍ «........................ »

جمله

نقش

پا سخ

ا لسشِرُ اَمانهٌ

خبر

 

یَحْصُدُ ا لْـفَلّاحُ ا لزَّرعَ

فاعل

 

مَرْیَمُ رَجَعَتْ الی ا لغُرْفَةِ

مبتدا

 

 8-  جدول را کامل کنید. (75/)

 

 

 

 

 

    9- جملات زیر را اعراب گذاری کنید . (75/)  با خود کار رنگ دیگر اعراب گذاری کنید.

     حَمَلَ مُحَمَّد اَلْکِتابَ «....................»   ا لنِّظا فَة مِنَ ا لأ یمانِ   »......................... »      رصا تِلْمیذ ».......................»

   10- کلمات نا درست را مشخص شده را اصلاح کنید. (75/)

     1) اَیُّها ا لمؤ مِنانِ أُنْصُروا ا لْمَطلوم «............................» أَنْتُنَّ أَکَلْـنَ «.................»   أَنا نَکْتُبُ ا لدُّ روس «.................»

    11- با استفاده از حروف اصلی داخل پرانتز و صیغه داده شده افعال خواسته شده را بسا زید. (1)

   1) فعل نهی جمع مؤنث مخا طب  از « س,م , ع» .....................        2) فعل امر مثنی مدکر مخا طب از جَلَسَ ـــِ .................

    3) فعل ماضی منفی جمع مؤنث غایب از « خ، ر، ج» ................       4) فعل مضارع منی جمع مذکر مخا طب از « س، م، ع» ...............

 

 

 

 

     12- نوع فعل و صیغه و صیغه ها ی را بنو یسد ( 75/)

    1)  لا تَکْتُبی «................................................ » 2) لا تَشْرَبونَ «................................................. » أُعْبُرْنَ «...................................... »

     13- در جای خالی کلمه استفهامی منا سب بنویسید . (5/)

    1) ................. کانتْ مَمْلِکةِ سَبأ ؟ کانَتْ قویَةٌ .               2-    ................ تَرْجِعُ ؟ مَساءً

 14 فعل های خواسته شده را بنویسید . (75/)

     مضارع نَظَرْتِ  «..................................»   ماضی تَسْمَعانِ «................................»  امر لا تَشْرَبوا «.............................»

 15- در جا های خالی ضمیر مناسب بنویسید . (1)

 1) .......................... لا تَذْهَبا  2) ................... أِشْرَبی   3) .........................  ما کَتَبْتُمْ

 16- جا های خا لی را با کلمه های مناسب کامل کنید. (3)

  1) نام اشخاص اگر ...................... با شند تنوین نمی گیرند.

   2) جمله هایی که با اسم شروع می شوند ، جمله .................... گویند . وجمله هایی که با فعل شروع شوند ، جمله ................... گو یند.

  3) اجزاء اصلی جمله اسمیه ................ و...................... و اجزاء اصلی جمله فعلیه ..................و ........................ می با شند.

   4  ) فاعل هر جمله دارای نشان «...................و.............................» . ومبتدا دارای نشان«.......................» می باشند.

   5)  متضاد کلمه یُسْراً «..........................» ومترادف کلمه رُعْبٌ «.....................» می باشد.

  17-  برا ی تصویر یک جمله اسمیه بنویسید. (5/)

 

                         «..............................................................»

١٨ - جدول را کا مل کنید.(1)

حروف اصلی

وزن

کلمه

ع، ب ، د

مفعول

«..........................»

................................

.................................

قادر

ح ،ر ، ک

تفعیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 19-  هم خانواده کلمه داده شده را در آ یات زیر بیا بید .   (5/)           {   أُنْصُرْ   -     عَــفواً  }

    وَ أِنْ تَعْفوا  لِلتَّقوى «.............................. »  اَلا أِنْ نَصْرُاللّهُ قَریبٌ «..........................»

      20 -  با توجه به متن زیر به پر سش های زیر پا سخ دهید . (75/)

« هُناکَ بَیْتٌ . فی الْبیتِ أُسْرَةٌ فقیرةٌ . رَجُلٌ حذاءٌ وَ زوجَتُهُ رَبَّةُ ا لْبَیْتِ لهُ بِنْتان، اسمُها مَرْیَمْ و فا طِمةُ ؛ اَلرَّجُلُ یَعمَلُ کثیراً وَ هُوَ مَریضٌ.                                       الزُّو ج :  اَنا أَعْلَمُ .... صا حبُ الْبَیْتِ  یَطْلُبُ أِ جارَةً غَداً !  مَرَ یَمُ طا لِبَةٌ فی الصَّفِ ا لخا مِسُ .... وَ تَقُولُ فی نفسها : ماذا أَعْمَلُ ؟ هَلْ أَتْرُکُ ا لدَّرس

وَالمَدرَسةَ .....؟ لا ....لا ...  إَذْ هَبُ لِمُسا عِددَةِ وا لِدِها 

     1)  هَل کا نَتْ أُسْرةُ مَرْیَمْ فَقیرَةٌ ؟         نِعَمْ                      لا

      2) مذا عَمَلَتْ مَرْیَمْ ُ ؟                     تَرَکَتْ اَ لمَدرسةَ                       ذَهَبَتْ لِمُسا عِددَةِ وا لِدِها 

       3) لماذا  اَلرَّجُلُ تَعْمَلُ کثیراً؟               صاحبُ ا لْبَْتِ یَطْلُبُ أِ جا رة ً         مَنَعَ ا لطَّبیبُ 

     

 

                                                                                                                                                      «موفق باشید اصفهانی»