منتظر

احادیث در فضیلت نان
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۳٠
 

خداوندا ! ما را بوسیله باران (ثمر بخش) سیراب نما ، و بدین وسیله رحمتت را توسط با ران فراوانت ، از ابری که برای رویاندن کیاهان زیبا و بهجت انگیزدر همه آفاق روان گردیده ، بر ما بگستران.
احا دیث در فضیلت نان 
1. - امیر المؤ منین (ع) فر مو دند : بخو رید انچه از خر ده های غذا بر سفره افتاده که خو ردن ان شفای هر دردی است به امر الهی برای کسی که به ان شفا نماید .
2. در خدمت امام صادق (ع) طعام خو ردیم چ.ن سفره را داشتند بر می چیدند آ نچه در سفره افتاده بود تناول فر مو دند . بعد از ان فرمو دند که خو ردن اینها فقر و در ویشی را بر طرف می کند و فر زندان را زیاد می کند . 
3. رسول اکرم (ص) فرمودند : هر که پاره نانی بیابد بر دارد بخو رد یک حسنه از برای او باشد و هر که پاره نانی در میان جای کثیفی یا نججسی بیابد پس ان را بشوید و بردارد برای او هفتاد حسنه بوده باشد . 
4. رسول اکرم ( صلی الله علیه واله) روزی به خانواده امدند و پاره نانی دیدند که بر زمین افتاده است بر داشتند و تنا ول فر مو دند و گفتند : گرامی دارید نعمت های خدا را بر خو د که نعمت از جماعتی که گریخت دیگر بسوی ایشان بر نمی گردد . 
5. امام رضا (ع ) فر مو دند : هر که در خانه طعامی بخورد و از ان طعام جیزی بیفتد ، ان را بردارد و بخورد والا اگر در صحرا باشد برای پرندگان و حیوانات بگذارد . 
6. در خدمت امام صادق (ع) بودم دیدم بعد از طعام می گردد و انچه بر زمین افتاده بر می دارد فر مود : خو ردن انها فقر را بر طرف می کند از خورنده ان و فرزندان او و فر زندان فر زندان او تانسل هفتم او، هر که بخوردخدا او را از دیوانگی و حما قت . 
7. امام صادق (ع) فر مو دند : هر که خر مایی یا پاره نا نی ببیند ب رزمین افتاده ،پس بردارد و پا ک کند و بخو رد ، بهشت بر او واجب می شود به جهت احترامی که به بر کت خدا نمو ده . 
8. ر سو ل اکرم ( صلی الله علیه واله ) فرمو دند : آ تچه که از سفره می ریزد مهر یه حو رالعین است و فر مو دند نیمه خو رده مو من شفای هفتاد درد است . 
9. در احترام به سفره نقل شده که امام رضا (علیه السلام) فر مو دند به خا دمان خو د که اگر من با لای سر شما امدم در وقت خو ردن ، پس بر نخیزید تا از طعام خو ردن فا رغ شوید . 
10. رسول اکرم ( صلی الله علیه واله) فر مو دند ، گرامی دارید نان را که تلاش کر دهاند برای بدست امدن ملایکه از ما بین عرش تا زمین و بسیاری از اهل زمین بعد فر مو دند که روزی حضرت دا نیال نبی به نزد کشتیبانی امد ه و قرص نانی به او داد که من را از اب بگذران کشتیبان نان را انداخت و گفت این نان به چه درد می خو رد در پیش ما این نان در زیر پا افتاده است ، پس دا نیال دست به سو ی اسمان بلند کرد و فر مو د : پر ور دگار نان را گرامی دارد ، دیدی که این بنده چه کرد با نان و چهگفت ؟! پس خدا وند عا لمیان وحی نمو د به اسمان که با ران نبارد بر ایشان و وحی فر مو د به زمین که گیاه نروید برای ایشان تا انکه کار ایشان به جایی رسید که از گرسنگی یکد یگر را می خو ردند . پس دو زن که هر یک فر زند ی داشتند روز ی یکی به دیگری گفت که بیا من و تو امروز فر زند تو را بخو ریم و فر دا فر زند مرا بخو ریم ، پس چو ن نو بت به فر زند رسید حا ضر نشد فر زندش را بد هد ، نزاع کر دند و مخا صمه به نزد حضرت دا نیال اور دند . حضرت فر مو دند کار شما به انجا رسیده است ؟ گفتند بلی و بد تر . پس دست به اسمان بر داشت و گفت : پ روردگارا بر گردان بر ما فضل ور حمت خو د را و عذاب نکن اطفال و بی گنا هان را به گناه مر دم . پس خدا وند فر مود به اسمان که ببارد و به زمین که گیاه برو یان ، بدرستی که من رحم کردم بر ایشان بواسطه اطفال صغیرشان . 
11. امام صادق (ع) فر مو دند : نان را گرامی دارید ، گفتند گرامی داشتن نان چگونه است ؟ فر مو دند که چون نان در سفره باشد بخو ردن مشغول شوید و منتظر غذای دیگری نمانید 
12. رسول اکرم (صلی الله علیه واله) فر مو دند خداوندا! برکت ده از برای ما در نان و میان ما و نان جدایی میفکن که اگر نان نباشد ، ما نمی نمی توانیم نماز بخوانیم و روزه بگیریم و حج بجا اوریم 
13. امام رضا (ع) : لقمه های نان را کو چک کنید که با هر لقمه ای برکتی است و نان را با دست پاره کنید نه با کارد . 
14. امام رضا (ع) فر مو د ند : فضیلت نان جو بر نان گندم ما نند فضیلت ما اهل بیت است بر سایر مر دم و هیچ پیامبری نیست مگر آنکه دعا کرده است برای خو رنده نان جو و برکت فرستاده است بر او و داخل هیچ شکمی نمی شود مگر آنکه هر دردی که در ان هست بیرون می کند و نان جو وآش جو قوت پیا مبران است و طعام نیکان . 
15. امام با قر (ع) فر مو دند: خو ردن نان و پنیر در صبح مضر است و در شب نافع است و پنیر و مغز گردو را چون با هم بخوری دوا است و هر یک را که تنها بخوری بیماری زااست .
16. امام صادق (ع) فرمو دند: پنج میوه است که از بهشت آ مده است : انار، به ،انکور،خرما، سیبو فر مودند کراهت دارد پوست سیب را کندن ، غم و اندوه را با خوردن انگور در مان کنید و نا شتا خو ردن مویز جمیع مرض ها را دفع می کند و فر مو د میوه صد و بیست نوع است که بهتر از همه انا راست هر مو منی یک ا نا ر را کا مل بخو رد شیطا ن بواسطه رو شنی دل او چهل روز از او دور شود و شعور را می افزاید و فر مود دند اگر مردم بدا نند که چه منا فعی در سیب است بیما ران خو د را در مان نکنند مگر به سیب .
17. امیر المو منین (ع) فر مو دند : خو ردن میوه« به » دل را زیرک و ترسو را شجاع می کند و حکمت را بر زبان او گو یا گر داند تا چهل روز و هر که روز نا شتا هفت دانه خرما تنا ول نما ید هیچ زهری و سحری و شیطانی به او ضرر نر ساند و اگر هنگام خواب بخو رد کر مها ی شکمش را می کشد .