منتظر

کنار تربت زهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا (س)
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/٢٠
 


کنار تر بت زهــــــــــــــــــــــــــرا(س) 
به منا سبت سا لروز شها دت امام صادق (علیه السلام)
امام صا دق (ع) در سال 148 ه-ق بر اثر انگور زهر الود ی که منصور دوانقی به حضرت خو رانید به شهدت رسید . مدت امامت ان حضرت 34 سال و عمر شریف شان 65 سال بود .
یکی از تا کیدات همیشگی ان حضرت تا کید بر پیروی عملی شیعیان از ااهل بیت »علیه السلام »بوده است شما را شما را بهخدا قسممی دهم شیعیان که مرا قب باشیدشیطان شما را به محبت ما نفریبد !با ما برا یت از اتش نیست پذیرش ولایت اهل بیت علیه السلام و اطاعت عملی از ایشان رمز سعا دت در دنیا و آ خرت است و پذیرش ولایت امام صادق (ع) بخشی از این مجمو عه است ولایت ان حضرت رمز ان است که در قیامت نا مه اعمال به دست راست داده شود توسل به ان حضرت برای جمله امور معنوی و اخروی و به ویژه برای طلب علم نا فع و حکمت و معرفت بسیار مجرب است .
بنال ای دل که شور غم به پا شد .
مدینه سر به ســر ما تم ســـرا شد.
به دشت سینه بذر غم بکاریــــــــد 
که سوک حضرت صا دق بپا شد 
کاشکی دشت شقایق می شدم 
سرخ پوش داغ صادق می شـد م 
می نشستم در بقیع پهلوی اشگ 
خیس غر بت چو ن شقا یق می شدم 
کاش می گفتم به عشق او بلی 
نا گهان مجنو ن و عاشق می شدم 
غر ق می گشتم به بحر حکمتش 
تا که غواص حقا یق می شدم 
می نوشتم نور اورا بر دلم 
کا تب قران ناطق می شدم 
فصل رستا خیز داغ صا دق می شدم 
داغ اورا کاش لایق می شدم 

ای خو شید مدینه ی ایمان ... ای صادق آ ل پیامبر (ص) تر بت مطهر شما در بقیع خا مو ش ، همچنان یا دگار مظلو میت مکتبی است که به پاس کلام نو رانی و هدایت های بلیغ شما آ نرا جعفری می خوا نند ... 
و اشک های شیعیان در کنار مزار بی چراغتان ، شا هدی بر غر بت همیشگی آل الله است ....... 
ای پیشوای فضایل ....... کدام دانشوری را می توان شناخت که از گنج دانشت بهره نبرده با شد ؟ 
کدام معلمی را می توان نام برد که به اندازه ی وجود با کرامت شما ،تر بیت شدهای مکتب عترت ، داشته با شد؟ ..... 
کدام حو زه است که شا گردی تو ، بر سر در ان نقش نبسته است ؟ و کدام مر جعی است که خو شه چین خر من حدیث تو نیست ؟ 
سلام بر روح مطهرت که امام صادقی ....