منتظر

اصول بر قراری رابطه انسانی با کو دک
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۳
 

   اصول بر قراری رابطه انسانی با کودک
  سلام بر کودک دوستان ، سلام بر عاشقان کار با کودک وسلامکسانی که از کار با کودک   خسته نمی شوند 
   اگر کودک را با ور کنید و بپذیرید که « داشتن یک رابطه خوب » اساسی ترین و        مقدماتی ترین مر حله کار با اوست ، رعایت این «نکات» به شکل « اصول » کمک می    کند تا میان شما وکودک رابطه مورد نظر بر قرار شود ، البته نا گفته نماند که هر یک از این  نکات ، به بحث و بررسی بیشتری نیاز دارد . چرا که مطالب مربوط به انسان مثل دو تا  چهار تا نیست – لیکن برای کسانی که با کودک سر و کار دارند و از کارکردن با کودک لذت می برند ، این نکات می تواند چون « سر نخهایی » راهنما با شد وآنها را به اندیشیدن  در باره کو دک دعوت کند . 
1 ) لازمه کار با کودک داشتن صبر و حوصله فراوان واز کوره در نرفتن است. 
2 ) لازمه کار با کودک «خود شناسی » و «خود آگا هی » و شناختن احسا سات و افکار  و انتظارات خود نسبت به کودک است : «خود را بشناس » 
3 ) لازمه کار با کودک خسته نشدن است ، اگر می خواهید از کارتان خسته نشوید ، با  ید عا شق کارتان با شید : بیا ید عاشق کارمان با کودک با شیم . 
4) لازمه کار با کودک دانا بودن به احوال کو دک است . اگر می خواهید در کار با کودک  «توانا » شوید بیایید با مطالعه کتابهای تعلیم و تر بیت کو دک و روان شناسی کو دک «  دانا» شویم . 
5 ) لازمه کار با کودک داشتن صداقت و صمیمیت است «خودت باش » و نیز هماهنگی  بین آنچه می گو یید و آ نچه واقعا هستید ( ا صل صداقت ) 
6) لازمه کار با کودک داشتن ثبات عا طفی است و حالی به حالی نبودن ( اصل ثبات ) 
7) لازمه کار با کو دک شناخت و درک کودک است ، همان طور که هست ( اصل پدیرش ) زمانی کودکی پرسید : « ایا بزگتر ها همه چیز را در باره کو دک می دانند ؟؟» 
8) هر کودکی را با دیگری مقایسه نکنید ، بلکه با خو دش مقایسه کنید اجازه بدهید که به طور مطلق هیچ کودکی شبیه کو دک دیگر نیست ( توجه به اصل فردیت و با تفاوت ها و شبا هت های فردی ) 
9) در کار با کودک سعی نکنید نظر یات خود را تحمیل کنید اجازه بدهید حالا که او می خواهد بازی کند یا کتابی برای خوا ندن انتخاب کند خود اسباب بازی و کتابش را انتخاب کند ( اصل خود تصمبم گیری ) البته در چهار چوب قوانین و مقررات . 
10) سعی کند با ایجاد فضای اطمینان بخش و اعتماد افرین ، راز دار و محرم اسرار کو دک باشید . ( اصل راز داری ) 
11) در کار کردن با کودکان سعی کنید مسا وات و عدالت را رعایت کنید چنانچه کو دکی زیبا افریده شده است و یا از امتیازی دیگری بر خور دار است ، اجازه ندهید این گونه امور احساساتتان را تحت تأ ثیر قرار دهد و تبعیض قا ئل شوید و با او توجه بیش از حد معمول ، ابراز دارید . ( اصل مهارت احساسات ) 
12) هیچگاه به کودک نگویید : « حالا دیگر تو بچه نیستی !» چون که او « بزرگ هم نیست » و بدین تر تیب با گفتن این جمله در او ایجاد اضطراب می کنید به جای همه این حرفها بهتر است دلیل انجام دادن کار ی یا انجام ندادن کاری را برایش تو ضیح دهید . 
13) اگر کو دکی کار نا درستی انجام داد دلیل نا درستی آن کار برایش توضیح دهید نه این که بگویید : « دوست ندارم » و با این گفته در او ایجاد نا امنی و اضطراب کنید . 
14) اجازه بدهید کو دک، شما را با اسم کو چک صدا کند.در اولین بر خورد خو درا با اسم کو چک ، صدا کنید . 
15) در کار با کو دکان سعی کنید اسامی کو چک انها را به حا فظه تان بسپارید و انها را با اسم کو چک صدا کنید 
16) در تماس بین خود و کو دک سعی کنید فضایی ایجاد شود که بتواند احسا سات خو درا با ز گو کند . 
17) هرفر صتی که دست دهد با کودک صحبت کنید و با او ارتباط کلامی بر قرار نمایی و سعی کنید با فر هنگ لغات کو دک آشنا شوید . 
18) نسبت به نیازها ، علا قه مندیها ومسایل و مشکلات کو دک حساس با شید و اقداممناسب به عمل اورید .مثلا راستی کتابی که دنبالش بودی پیدا کردی . 
19) برای کاهش اضطراب و حفظ ثبات عا طفی در میان کو دکان بین مربیان و کلیه کسانی که با کو دک سر و کار دارند با یستی هما هنگی و جود داشته باشد (اصل هماهنگی میان کلیه عا ملان تر بیتی )
20) در کار با کو دک از تعصب و پیش دتوری بپر هیزید و از « بر چسب زدن » به کو دکان خو د داری کنید . 
21) بهترین روش ایجاد تقویت و تکرا ررفتار مو رد نظر ، تشویق است . 
22) از تنبیه بدنی ، سر زنش و خجالی دادن کو دک جدا و قویا خودداری کنید . 
23) به پر سشها یکو دکان در صورتی که پاسخ انها را می دانید با صداقت و سا دگی و کو تاه جواب دهید و در صرتی که نمی دانید با شها دت بگو یید « نمی دانم » و بکو شید پاسخ در ست را جو یا شوید . 
24) با هر کو دکی مطایق « رو حیه او با ید رفتار کرد » پس سعی کنیم « رو حیه » کو دک را بشناسیم .
25) کو دک را حتی المقدور در انجام کارها ی مر بوط به خو دش مشا رکت بد هید . 
26) ما اگر می خو هیم بزر گسال را بشناسیم ، نا گزیر هستیم که کو دک را بشناسیم . 
27) اندازه کیری و سنجش رشد و تغییرات کو دک مشکل است چرا که رشد کودک تد ریجی است . 
28) انتخاب و اجرای هر گونه روش تر بیتی با ید منطبق با نیاز ها و خواستها ی کو دک و همچنین هما هنگ با سازمان عقلی و عا طفی او باشد . 
29) «همانند سازی » یا « تقلید » یکی از مهمترین روشهای یا د گیر ی کو دک است . پس بیا یید سعی کنیم بهترین « سرمشق» و « الگو» برای کو ذکان با شیم و هر چه را که می خوا هیم بکند و یا نکند ، خو د بکنیم به طو ر مثال اگر می خو هیم « خو هش کردن » « تشکر کردن » و« معذرت خواستن» را یا د بدهیم ما خو د در عمل نشان دهیم و پیشقدم شم=ویم . 
30) به سؤ الات خصو صی کو دکان در باره خو دتان و امور گو ناگون به طور ساده کو تاه و صادقانه جواب دهید . 
31) تقاضای انجام کار از کو دک را حتی الا مکان به صورت سؤ ال مطرح کنید ، مثلا « دوست داری در آ وردن و سا یل آ شپز خانه به من کمک کنی ؟ دلت می خو اهد یک قصه شیرین برایت بگو یم ؟ می خواهی این صندلی را ببری تو ی اطاق ؟ 
32) به صحبتهای کو دک فعا لانه گو ش کنی وو ا کنشها ی منا سب نشان دهید به او آ زادی کا مل بدهید تا از هر کجا دلش می خو ا هد صحبت کند 
33) با توجه به این که هوش مبتنی بر دو عا مل وراثت و محیط است و آ ن را به قدرت انطباق و سا زگاری با اوضاع و احوال جدید و قدرت درک و آ فرینندگی تعبیر کرده اند بیایید : به غنی کردن محیط به ویزه محیط فر هنگی بپر دازیم و عر صه های تجربه کردن کو دکان بیفزاییم . 
34) با توجه به این که هوش مبتنی بر دو عا مل وراثت و محیط است و ان را به قدرت انطباق و سا زگاری با او ضاع و احوال جدید و قدرت در ک و افرینندگی تعبیر کرده اند ، بیا یید : به غنی کردن محیط فر هنگی بپر داریم و بر عر صه های تجر به کر دن کو دکان بیفزاییم . 
35) پیازه می گو ید « هر وقت به کو دکان جیزی را یاد می دهند بی ان که اورا در این امر شر کت دهند ، او را از اینکه خو دش مو ضو ع را کشف کند ، با ز می دارند و در نتیجه کار امو زش با شکست رو برو می شود » 
36) ادوارد کلا پارد می گو ید : « وقتی مربی حیوانات در کار دست آ مو زی حیوان مو فق نمی شود ، خو د را خطا کار می داند د رحالی که در تر بیت کو دکان ، هر کس موفق نشود ، گناه را به گر دن کو دک می اندازد » وا قعییت این است که در بر خورد، با رفتار نا درست کو دکان ، با ید مربیان انها را گو شمالی داد نه کو دکان را !! و شاید نتوان گفت که کو دکی « بی تر بیت » است بلکه با ید گفت که او « بد تر بیت » شد است . 
37) اگر می خو ا هیم چیزی از وسایل کو دک بر داریم باید از او اجاز ه بگیریم تا کو دک تا احترام به ما لکیت و اسنقلال دیگران را یا د یگیرد . 
38) در رو یا رویی با هر کو دک ، « دا نایی » ما و آ گاهی از خو ضو ضیات روانی ، رفتاری ، خا نوادگی و اقتصادی او و جا معه اوست که به ما « توا نایی» می دهد ، چرا که « توانا بود هر که دا نا بو د » 
39) از لج بازی کردن ، سر به سر گذاشتن ، یکی به دو کردن و مشاجره با کو دک خو ددار ی کنید . 
40) در صو رت لزوم با ید با مد رسه ، کتابخانه و دو ستان کو دک تماس گرفت . 
41) یکی از اصول تر بیتی کو دک شنا ساندن « واقعیتها » به کو دک است نه کتمان و پنهان داشتن آ نها .