منتظر

رمضان ، شهر الله
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢٩
 

رمضا ن شهرا لله حلول ماه قرآن بر همگان مبارک باد 
خدا یا در این ما ه لذت ترک گناه ، و لذت شیرینی غیبت نکردن را به ما عنا یت فرما 
گزیده ای از بیانات امام خمینی (ره)
ماه امید: 
اکنون در استانه شهرالله و مقام ضیافت الله هستیم و من خود را اقرا ردارم که لایق این ضیافت نیستم . شهر شعبان المعظم ه شهر اما مان است در شرف گذشتن است و ما خودرا نتوانستیم مهیا کنیم برای شهرالله دعا ها را با لقلقه لسان خواندم و از انها جیزی حاصل نشد در این اخر شهر عر ض می کنم اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فا غفر لنا فیما بقی منه از رحمت حق تعالی مایوس نیستم و مباش در دنیا (مبادا ) روزی که گناهان به انجا رسد که از رحمت حق ما یوس شویم . (1) 
اصلاح با طن :
این ماه مبارک با ان همه برکاتی که دارد ، ما نمی توا نیم از عهده شکر یکی اش برا ییم ولی با ید کو شش کنیم که در این ماه مبارک رمضان که بر ما گذشت اگر حالی پیدا شد این حال را تا ماه رمضان دیگر نگه داریم و اگر حالی پیدا نشد متاسف باشیم و کو شش کنیم که پیدا کنیم . این هیا هو ها همه رفتنی است ، تمام شدنی است انچه که هست انی است که پیش خو د ماست ان باقی است و با ما ست با ید کو شش کنیم که باطن خو دمان را اصلاح کنیم (2) 
ما یده ها ی اسمانی : 
در این ماه فر ق داشته با شیم با سایر ماه های و دنبال این باشیم که ان شا ء الله « لیله القدر » را در یا بیم ، برکات « لیله القدر » را که قران در ان نازل شده است همه سعا دت عالم در ان شب نا زل شده است و از این جهت از همه شبها ی عا لم با لا تر است ، این را بتوانیم ادراک بکنیم در ک بکنیم ، خدا وند ان شا ء الله شما ها را تو فیق بدهد که با سلامت و سعا دت وارد در « ضیا فه الله » بشوید و از ان ما یده های اسمانی که قران و ادعیه است انشا ء الله همه مان مستفیض بشویم و با یک روح سالمی وارد بشویم و « لیله القدر » را هم در یابیم سلام هی حتی مطلع الفجر (3) 
ارزش دعا : 
این دعا هایی که در ما هها است در روزها است خصو صا در ماه رجب وشعبانو ماه مبارک رمضان ، اینها انسان را انچنان تقویت روحی می کند اگر کسی اهلش باشد ما ها که نیستیم انسان را تقویت روحی می کند و راه را برای او باز می کند و نور افکن است برای اینکه این بشر را اظلمتها بیرون بیاورد و وارد نور بکند که معجزه اسا ست به این دعا ها عنایت بکنید .(4) 
عمل کنید
و از همه با لاتر این است که انسان خو دش را اصلاح کند در ماه رمضان ، ما محتاج به اصلاح هستیم محتاج به تهذیب نفس هستیم تا ان دم اخر ما محتاجیم پیغبر ها هم محتاجند انبیای بزرگ هم محتا جند منتها انها احتیاج خو دشان را فهمیده اند و دنبالش عمل کرده اند و ما از باب اینکه حجاب داریم نتوانیستیم بفهمیم و به تکا لیف خو دمان عمل نکردیم ا مید وارم که انشا ء الله این ماه مبارک رمضان به همه شما مبا رک با شد . و مبارک بو دن به این است که بنا بر این بگذارید که به تکا لیف خدا عمل کنید . (5) 
میهما نخانه الهی : 
این ضیا فت همه اش تر ک است ، ترک شهوات از قبیل خو ردنیها ، نو شید نیها و جهات دیکر ی که شهوات انسان اقتضا می کند خدا وند دعوت کرده است ما را به انیکه شما با ید وارد بشوید در این مهمانخانه و این و ضیافت هم جز ترک ، چیزی نیست ترک هواهها تر ک خو دیها ترک منیها منییتها اینها همه در این میهمانخا نه است و با ید حساب کنیم ببینیم که ایا وارد شدیم در این میهمانخانه یا اصلا وارد نشدیم ، راهمان دادهاند به این ضیا فتخانه یا نه ، استفاده کردیم از این ضیا فت الهی یا نه البته حساب امثال من با کرام الکاتبین است اما من به شما اقا یان و به هر کس که این کلمات می رسد و خصو صا طبقه جوان عر ض می کنم که ایا در این مهما نخانه رفتید . استفاده کردید از شهوات معنوی چشم پو شیدید یا مثل من هستید . (6) 
دعوت : 
در این ماه مبارک خودتان را تقویت کنید به قوتهای رو حانی ، در یک حدیثی است که پیغمبر اکرم فر مو دند که ماه رمضان امد اقبال کرد در ضمن می فر مایند که دعیتم الی ضیافه الله . ضیا فه های خدا با ضیا فتهای مردم این است فر قش که وقتی شمار ایک اشخاصی دعوت بکند به یک مهمانی وقتی بروید در ان مهمانی به حسب فرا خور حال یک چیزهایی برای خوردنی و یک چیز هایی تفریح و این جیز ها ست . ضیافت خدا در ماه رمضان یک شعبه اش روزه است . آ ن ضیا فت خداست ؛ یک شعبه اش روزه است ویک امر امر مهمش که ما یده غیبی و آ سمانی است قران است . شما دعوت شده اید به مهمانی خدا وشما در ماه رمضان مهمان خدا هستید مهماندار شما ، شما را وادار کرده است به اینکه روزه بگیرید این راههایی که به دنیا باز است و شهوات است اینها را سدش کنید تا مهیا بشوید برای ورود در ماه مبا رک رمضان و در ضیا فه الله (7) 
تز کیه و ذکر الله:
اگر همین ماه مبارک رمضان مسلمین خو دشان را طور جمعی به ضیا فت خدا وا رد کرده بو دند ؛ تز کیه و تصفیه کر ده بو دند ممکن نبود زیر بار ظلم بروند زیر با ر ظلم رفتن مثل ظلم کردن ، هر دو اش از نا حیه عدم تز کیه است ( قَد اَ فْلَحَ مَنْ تَزَکْی ،) در نماز عید مستحب است این سوره را بخوا نند امر به تز کیه و ذکرالله است ، ذکر الله ذکر اسم الله : قَدْ اَفْلَحَ مَن تَزَکْی و ذَکَرَ اسْمُ رَبِّهِ فَصَلْی ، تز کیه اسم الله و صلوه ، اینها مراتبی است ، اگر ما به این رسیده بو دیم انه حال انفعالی پیدا می کر دیم برای پذیرش ظلم و نه ظالم بو دیم همه از این است که تز کیه نشدیم . (8)
خوف : 
من خوف این را دارم که در این ماه مبا رک رمضان که ماه تهذیب نفس است و همه را خدا به ضیا فت خو دش دعوت کرده است ما با صاحب خانه کاری بکنیم که عنا یتش از ما بر گردد.(9)

پی نوشت :
1. صحیفه امام ج 20 ص253 اردیبهشت 66
2. صحیفه امام ج 20ص53خرداد65
3. صحیفه امام ج 13ص36تیر ماه 59
4. صحیفه امام ج 13 ص21 تیر ماه 59
5. صحیفه امام ج 18 ص 480 خرداد 63
6. صحیفه امام ج 13 ص 36 تیر ماه 59
7. صحیفه امام ج 13 ص 30 تیر ماه 59
8. صحیفه امام ج 18 ص 449تیر ماه 63
9. صحیفه امام ج 18 ص 476 خرداد 63