منتظر

سوال عربی سال سوم میان نوبت2
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ٩:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۳٠
 

         

             آمار : ...............

                تاریخ :    .........../............... / ...............

نام : ............................

نام خا نوادگی : ....................

«هو العلیم »

مدرسه راهنمایی 

آزمون عربی میان نوبت 2 اسفند 89          

 ================================================================================

1- واژه های داده شده را تر جمه کنید .  (75/)

     کفاش ( ....................... )    را عِیةٌ  ( ................... ) أُ سْجْنْ ( .................... )

2- تر جمه ی نا قص را کا مل کنید.  (5/)

أَ نْتَ تَعْمَلُ کَثیراً             تو خیلی ...................................

3- جملات فا رسی را به عربی تر جمه کنید . (1)

 سعید می خواند . «.........................................»  او نمی نویسد «.....................................»  نروید «...........................  »

4- فقط وا ژه های مشخص شده را تر جمه کنید . (5/)

1) فی ا لصَّباحِ ا لْباکرْ «..........................»  2) پس از کلبه خارج شوید «.............................»

5- جملات را تر جمه کنید ( 4)

1) وَ النـُّجومُ مُسَخَّـراتٌ بِأَمْرِهِ . .....................................................................

2) مَرْ یَمُ کا نَتْ تَعِبةٌ ، وَ شَعَرَتْ بِا النُّعاس .  .......................................................... 

3- نَحْنُ ما أَکَلْنا شَیْـأً یا أُمّی . «.................................................................... »

4- وَ لا تقْرَبوا  ما لَ ا لْیَتیم . « .........................................................................................»

6-  برای جمله های نا قص زیر ( مبتدا  یا خبر ) مناسب بنویسید. (75/)

 1) جَعْفَرٌ ............................ 2) ...................... مُشفِقاتٌ 3) ................. دَخَلوا فی الغُرْفةِ .

7- نوع جملات زیر را بنویسید.(75/)

 1) صَنَعَ هذاهِ ا لأَ خْذ یَةِ  «......................... » 2) اَلغَضَبُ مِفتاحٌ لِکُلِّ شَرٍّ  «......................... » 3) فَتَحَ ا لبابُ بِهُدُوءٍ «........................ »

جمله

نقش

پا سخ

ا لسشِرُ اَمانهٌ

خبر

 

یَحْصُدُ ا لْـفَلّاحُ ا لزَّرعَ

فاعل

 

مَرْیَمُ رَجَعَتْ الی ا لغُرْفَةِ

مبتدا

 

 8-  جدول را کامل کنید. (75/)

 

 

 

 

 

    9- جملات زیر را اعراب گذاری کنید . (75/)  با خود کار رنگ دیگر اعراب گذاری کنید.

     حَمَلَ مُحَمَّد اَلْکِتابَ «....................»   ا لنِّظا فَة مِنَ ا لأ یمانِ   »......................... »      رصا تِلْمیذ ».......................»

   10- کلمات نا درست را مشخص شده را اصلاح کنید. (75/)

     1) اَیُّها ا لمؤ مِنانِ أُنْصُروا ا لْمَطلوم «............................» أَنْتُنَّ أَکَلْـنَ «.................»   أَنا نَکْتُبُ ا لدُّ روس «.................»

    11- با استفاده از حروف اصلی داخل پرانتز و صیغه داده شده افعال خواسته شده را بسا زید. (1)

   1) فعل نهی جمع مؤنث مخا طب  از « س,م , ع» .....................        2) فعل امر مثنی مدکر مخا طب از جَلَسَ ـــِ .................

    3) فعل ماضی منفی جمع مؤنث غایب از « خ، ر، ج» ................       4) فعل مضارع منی جمع مذکر مخا طب از « س، م، ع» ...............

 

 

 

 

     12- نوع فعل و صیغه و صیغه ها ی را بنو یسد ( 75/)

    1)  لا تَکْتُبی «................................................ » 2) لا تَشْرَبونَ «................................................. » أُعْبُرْنَ «...................................... »

     13- در جای خالی کلمه استفهامی منا سب بنویسید . (5/)

    1) ................. کانتْ مَمْلِکةِ سَبأ ؟ کانَتْ قویَةٌ .               2-    ................ تَرْجِعُ ؟ مَساءً

 14 فعل های خواسته شده را بنویسید . (75/)

     مضارع نَظَرْتِ  «..................................»   ماضی تَسْمَعانِ «................................»  امر لا تَشْرَبوا «.............................»

 15- در جا های خالی ضمیر مناسب بنویسید . (1)

 1) .......................... لا تَذْهَبا  2) ................... أِشْرَبی   3) .........................  ما کَتَبْتُمْ

 16- جا های خا لی را با کلمه های مناسب کامل کنید. (3)

  1) نام اشخاص اگر ...................... با شند تنوین نمی گیرند.

   2) جمله هایی که با اسم شروع می شوند ، جمله .................... گویند . وجمله هایی که با فعل شروع شوند ، جمله ................... گو یند.

  3) اجزاء اصلی جمله اسمیه ................ و...................... و اجزاء اصلی جمله فعلیه ..................و ........................ می با شند.

   4  ) فاعل هر جمله دارای نشان «...................و.............................» . ومبتدا دارای نشان«.......................» می باشند.

   5)  متضاد کلمه یُسْراً «..........................» ومترادف کلمه رُعْبٌ «.....................» می باشد.

  17-  برا ی تصویر یک جمله اسمیه بنویسید. (5/)

 

                         «..............................................................»

١٨ - جدول را کا مل کنید.(1)

حروف اصلی

وزن

کلمه

ع، ب ، د

مفعول

«..........................»

................................

.................................

قادر

ح ،ر ، ک

تفعیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 19-  هم خانواده کلمه داده شده را در آ یات زیر بیا بید .   (5/)           {   أُنْصُرْ   -     عَــفواً  }

    وَ أِنْ تَعْفوا  لِلتَّقوى «.............................. »  اَلا أِنْ نَصْرُاللّهُ قَریبٌ «..........................»

      20 -  با توجه به متن زیر به پر سش های زیر پا سخ دهید . (75/)

« هُناکَ بَیْتٌ . فی الْبیتِ أُسْرَةٌ فقیرةٌ . رَجُلٌ حذاءٌ وَ زوجَتُهُ رَبَّةُ ا لْبَیْتِ لهُ بِنْتان، اسمُها مَرْیَمْ و فا طِمةُ ؛ اَلرَّجُلُ یَعمَلُ کثیراً وَ هُوَ مَریضٌ.                                       الزُّو ج :  اَنا أَعْلَمُ .... صا حبُ الْبَیْتِ  یَطْلُبُ أِ جارَةً غَداً !  مَرَ یَمُ طا لِبَةٌ فی الصَّفِ ا لخا مِسُ .... وَ تَقُولُ فی نفسها : ماذا أَعْمَلُ ؟ هَلْ أَتْرُکُ ا لدَّرس

وَالمَدرَسةَ .....؟ لا ....لا ...  إَذْ هَبُ لِمُسا عِددَةِ وا لِدِها 

     1)  هَل کا نَتْ أُسْرةُ مَرْیَمْ فَقیرَةٌ ؟         نِعَمْ                      لا

      2) مذا عَمَلَتْ مَرْیَمْ ُ ؟                     تَرَکَتْ اَ لمَدرسةَ                       ذَهَبَتْ لِمُسا عِددَةِ وا لِدِها 

       3) لماذا  اَلرَّجُلُ تَعْمَلُ کثیراً؟               صاحبُ ا لْبَْتِ یَطْلُبُ أِ جا رة ً         مَنَعَ ا لطَّبیبُ 

     

 

                                                                                                                                                      «موفق باشید اصفهانی»


 
 
در مورد چاقی 3
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ٩:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
 

بخش سوم

 

 

ج- ورزش: یکى از موثر ترین روش ها براى کم کردن وزن داشتن رژیم غذایى توام با یک فعالیت مناسب ورزشى است. تحقیقات نشان داده رژیم غذایى همراه با ورزش تاثیر بیشترى نسبت به انجام تک تک آنها دارد. ورزش سبب مى شود که قسمت هاى مختلف بدن با توجه به فعالیتى که انجام مى دهند به طور متناسب لاغر شوند. توصیه به ورزش هاى ایروبیک مى شود چرا که در این نوع ورزش دو خاصیت شدت و سرعت کم باعث مى شودسوخت غالب براى تولید انرژى چربى ها باشند افزایش شدت و سرعت ورزش باعث مى شود سهم کربوهیدرات ها در تولید انرژى بالا رود چرا که کربوهیدرات ها اکسیژن کمترى براى آزاد شدن انرژى شان نیاز دارند و سریع تر انرژى آزاد کنند که بتوانند جبران سرعت بالاى ورزشى را داشته باشند. براى کم کردن وزن ورزش هاى استقامتى پیشنهاد مى شود که راحت ترین در دسترس ترین و کم هزینه ترین ورزش پیاده روى است بهشرط اینکه پیوستگى آن حفظ شود یعنى رفتن به خرید، نگاه کردن ویترین و هر نوع توقف از تاثیر آن مى کاهد.

د- درمان دارویى: تعداد و انواع داروهاى لاغرى که در کتب مرجع تغذیه معرفى شده اند انگشت شمار بوده و کلاً به دو دسته اصلى و البته چندزیرگروه فرعى تقسیم مى شوند. گروه اول داروهاى ضد اشتها هستند که با تحریک تولید هورمون هاى سروتونین و سایر کاته کولامین ها باعث مهار مرکز اشتها مى شوند. این داروها عوارضى چون افزایش فشار خون، افزایش ضربانات قلبى و اضطراب داشته و در نهایت در صورت مصرف بى رویه سبب سکته هاى قلبى یا مغزى مى شوند. گروه دوم داروهایىهستند که باعث جلوگیرى از جذب چربى در دستگاه گوارشى مى شوند. این داروها تاثیرى در جذب کربوهیدرات ها ندارند و فقط چرب ?? درصد از چربى هاى مصرف شده را مهار مى کنند. عوارض این داروها اسهال چرب و کمبود ویتامین هاى محلول در چرب چون ویتامین A، D، E و K است که هرکدام در نوع خود سبب عوارض خطرناکى در بدن مى شوند. از داروهاى گروه اول اورلیستات یا زنیکال و از گروه دوم سیبورترامین را مى توان نامبرد. دسته دیگرى از داروهاى ضد چاقى وجود دارد که با افزایش حجم در معده سبب پر شدن معده و احساس سیرى مى شود. این داروها که به آگار آگار موسوم هستند پس از مصرف در معده باز شده و معده را پر مى کنند و جایى براى مواد غذایى باقى نمى ماند. مصرف داروهاى لاغرى بایستى زیر نظر پزشک تغذیه و همراه رژیم مناسب غذایى باشد چرا که به تنهایى تاثیر مهمى را ایفا نخواهد کرد.ه- جراحى: جراحى به عنوان آخرین قدم براى درمان چاقى به شمار مى رود. اعمال جراحى در چاقى به دو گروه تقسیم مى شود: گروه اول جراحى هایى است که منجر به درمان بیمارى چاقى مى شود و گروه دوم اقداماتى است که در جهت زیبایى به کار مى رود. اقدامات جراحى مربوطبه گروه اول شامل دستکارى در مسیر دستگاه گوارش و محدود کردن حجم معده و یا کوتاه کردن مسیر جذب مواد غذایى است که باعث کم رسیدن مواد مصرفى به بدن مى شود. از این نوع جراحى مى توان از Gastroplasty، Banded- Roux- En- y Gastric bypass و Gastric bypass نام برد.گروه دوم از اقدامات جراحى مربوط به زیبایى فرد چاق است که در دو شکل انجام مى شود که در هر دو شکل چربى اضافى انباشته شده در قسمت هاى مختلف بدن ازجمله شکم، تخلیه شده که البته جزء درمان چاقى محsسوب نمى شود و تخلیه چربى یا به طریق abdominoplasty صورت مى پذیرد که با تیغ جراحى شکم باز و چربى ها خارج مى شود و یا به روش liposuction است که با تجهیزات مخصوص چربى از شکم به صورت مکشى خارج مى شود.روش هاى جراحى دیگرى هم براى درمان چاقى پیشنهاد شده است که ازجمله آنها جراحى فک بیمار و ثابت کردن آن است که در نتیجه آن فرد چاق دهانش به اندازه کافى باز نشود و نتواند از حجم زیاد غذاها استفاده کند. به این روش محدود کردن فک هاى صورت گفته شده (Jaw Wiring) و عمل مذکور را Maxillomandibular Fixation مى نامند.در آخر توصیه مى شود سالم ترین و عملى ترین و البته موثر ترین روش در کاهش وزن داشتن رژیم غذایى مناسب همراه با فعالیت بدنى و تغییر در رفتارهاى غلط تغذیه اى است. تبلیغات وسیعى در زمینه داروهاى مختلف لاغرى، کمربند هاى لاغرى، چسب هاى لاغرى و هزاران مورد دیگر مى شود ولى همگى این روش ها قابل تامل و بررسى است چرا که در کتب عملى و مرجع تغذیه این روش ها مورد تائید نیست و ممکن است عوارض خطرناکى را به دنبال داشته باشد.


 
 
در مان گنا ه از زبا ن علی (ع)
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۳
 

 

نسخه درمان بیمارى گناه

حضرت امیر على (علیه السلام ) خدایت رحمت کند آیا براى درد گناه داروئى آورده اى ؟ طبیب مگر، گناه درد یا بیمارى است .

حضرت امیر (علیه السلام ) آرى گناه بیمارى است و مردم را به زحمت انداخته است .بلى از اینجا برخیز و به بوستان ایمان برو چون وارد شدى مقدارى از ریشه درخت نیت و دانه هاى پشیمانى و قدرى از درخت توبه و تخم ورع و میوه فهم و اندوه از شاخه هاى یقین و مغز اخلاص و پوست اجتهاد و مقدارى هم از ساقه هاى انابه و زهر برگردان تواضع گرفته همه را با حواس جمع و با دلى متوجه و فهمى سرشار، با انگشتان تصدیق و کفتوفیق میان طشت تحقیق مى ریزى و با آب چشمانت شستشو مى دهى و آنگاه تمام را در میان دیگ امید ریخته و با آتش اشتیاق مى جوشانى ، آنقدر تا مواد زائد در جوش  جدا شده و عصاره و خامه حکمت بدست آید، سپس آن را گرفته در بشقاب رضا و تسلیم ریخته و باد نفخ و نسیم استغفار بر آن مى دمى تا بیشتر از آنکه فاسد شده ، خنک شود و این برایت گوارا مى شود آنگاه در جائى که آدمى نباشد و جز خداکسى ترا نبیند مى نوشى این است داروئى که درد گناهان را ساکت و جراحات معصیت را التیام مى بخشد چنانچه اثرى از آن باقى نمى ماند (یافعى در روض الریاض ص 42).