منتظر

به مناسبت روز قدس
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٦
 

    بنام خداوند  بهار ، خداوند کو هسار ، کردگار ابشار ،به عنایت رحمان به عون ورحیم:

    الّلهمَّ رَبَّ النُّور ا لعظیم        

خاخام یهودی:

    روز قدس به همه ادیان تعلق دارد

خاخام "داوید وایس"، سخنگوی جنبش یهودیان ضد صهیونیست (نتوری کارتا) در نیویورک می گوید: روز قدس فقط ویژه مسلمانان نیست بلکه به همه ادیان تعلق دارد.
      به منا سبت روز جهانی قدس 
 
 
                 ای طلو عت مزده صبح بهار آفتاب کو چــــــــــــ ه های انتظار
                 ای لب و چشمت شراب وشهد من ای تو امین دعای عهد من 
                 ای مسیح انجیلی در مان تو چشم مو سی نیلی چشمان تو 
                 ای بهشت ارزانی طاووس تو آ سمان ابی یا قدوس تو
                 کعبه آباد حجاز من تو یی مستحبات نمار من تویی 
                 ای ظهور آ یه ایمان بیا! جا ری لب های تو قران بیا!
                 ذو الفقار حیدری را تاب ده ! کافران را وعده مرداب ده! 
                 محو کن فر عونیان نیل را از فلستین نقش اسرییل را 


 
 
اصول بر قراری رابطه انسانی با کو دک
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۳
 

   اصول بر قراری رابطه انسانی با کودک
  سلام بر کودک دوستان ، سلام بر عاشقان کار با کودک وسلامکسانی که از کار با کودک   خسته نمی شوند 
   اگر کودک را با ور کنید و بپذیرید که « داشتن یک رابطه خوب » اساسی ترین و        مقدماتی ترین مر حله کار با اوست ، رعایت این «نکات» به شکل « اصول » کمک می    کند تا میان شما وکودک رابطه مورد نظر بر قرار شود ، البته نا گفته نماند که هر یک از این  نکات ، به بحث و بررسی بیشتری نیاز دارد . چرا که مطالب مربوط به انسان مثل دو تا  چهار تا نیست – لیکن برای کسانی که با کودک سر و کار دارند و از کارکردن با کودک لذت می برند ، این نکات می تواند چون « سر نخهایی » راهنما با شد وآنها را به اندیشیدن  در باره کو دک دعوت کند . 
1 ) لازمه کار با کودک داشتن صبر و حوصله فراوان واز کوره در نرفتن است. 
2 ) لازمه کار با کودک «خود شناسی » و «خود آگا هی » و شناختن احسا سات و افکار  و انتظارات خود نسبت به کودک است : «خود را بشناس » 
3 ) لازمه کار با کودک خسته نشدن است ، اگر می خواهید از کارتان خسته نشوید ، با  ید عا شق کارتان با شید : بیا ید عاشق کارمان با کودک با شیم . 
4) لازمه کار با کودک دانا بودن به احوال کو دک است . اگر می خواهید در کار با کودک  «توانا » شوید بیایید با مطالعه کتابهای تعلیم و تر بیت کو دک و روان شناسی کو دک «  دانا» شویم . 
5 ) لازمه کار با کودک داشتن صداقت و صمیمیت است «خودت باش » و نیز هماهنگی  بین آنچه می گو یید و آ نچه واقعا هستید ( ا صل صداقت ) 
6) لازمه کار با کودک داشتن ثبات عا طفی است و حالی به حالی نبودن ( اصل ثبات ) 
7) لازمه کار با کو دک شناخت و درک کودک است ، همان طور که هست ( اصل پدیرش ) زمانی کودکی پرسید : « ایا بزگتر ها همه چیز را در باره کو دک می دانند ؟؟» 
8) هر کودکی را با دیگری مقایسه نکنید ، بلکه با خو دش مقایسه کنید اجازه بدهید که به طور مطلق هیچ کودکی شبیه کو دک دیگر نیست ( توجه به اصل فردیت و با تفاوت ها و شبا هت های فردی ) 
9) در کار با کودک سعی نکنید نظر یات خود را تحمیل کنید اجازه بدهید حالا که او می خواهد بازی کند یا کتابی برای خوا ندن انتخاب کند خود اسباب بازی و کتابش را انتخاب کند ( اصل خود تصمبم گیری ) البته در چهار چوب قوانین و مقررات . 
10) سعی کند با ایجاد فضای اطمینان بخش و اعتماد افرین ، راز دار و محرم اسرار کو دک باشید . ( اصل راز داری ) 
11) در کار کردن با کودکان سعی کنید مسا وات و عدالت را رعایت کنید چنانچه کو دکی زیبا افریده شده است و یا از امتیازی دیگری بر خور دار است ، اجازه ندهید این گونه امور احساساتتان را تحت تأ ثیر قرار دهد و تبعیض قا ئل شوید و با او توجه بیش از حد معمول ، ابراز دارید . ( اصل مهارت احساسات ) 
12) هیچگاه به کودک نگویید : « حالا دیگر تو بچه نیستی !» چون که او « بزرگ هم نیست » و بدین تر تیب با گفتن این جمله در او ایجاد اضطراب می کنید به جای همه این حرفها بهتر است دلیل انجام دادن کار ی یا انجام ندادن کاری را برایش تو ضیح دهید . 
13) اگر کو دکی کار نا درستی انجام داد دلیل نا درستی آن کار برایش توضیح دهید نه این که بگویید : « دوست ندارم » و با این گفته در او ایجاد نا امنی و اضطراب کنید . 
14) اجازه بدهید کو دک، شما را با اسم کو چک صدا کند.در اولین بر خورد خو درا با اسم کو چک ، صدا کنید . 
15) در کار با کو دکان سعی کنید اسامی کو چک انها را به حا فظه تان بسپارید و انها را با اسم کو چک صدا کنید 
16) در تماس بین خود و کو دک سعی کنید فضایی ایجاد شود که بتواند احسا سات خو درا با ز گو کند . 
17) هرفر صتی که دست دهد با کودک صحبت کنید و با او ارتباط کلامی بر قرار نمایی و سعی کنید با فر هنگ لغات کو دک آشنا شوید . 
18) نسبت به نیازها ، علا قه مندیها ومسایل و مشکلات کو دک حساس با شید و اقداممناسب به عمل اورید .مثلا راستی کتابی که دنبالش بودی پیدا کردی . 
19) برای کاهش اضطراب و حفظ ثبات عا طفی در میان کو دکان بین مربیان و کلیه کسانی که با کو دک سر و کار دارند با یستی هما هنگی و جود داشته باشد (اصل هماهنگی میان کلیه عا ملان تر بیتی )
20) در کار با کو دک از تعصب و پیش دتوری بپر هیزید و از « بر چسب زدن » به کو دکان خو د داری کنید . 
21) بهترین روش ایجاد تقویت و تکرا ررفتار مو رد نظر ، تشویق است . 
22) از تنبیه بدنی ، سر زنش و خجالی دادن کو دک جدا و قویا خودداری کنید . 
23) به پر سشها یکو دکان در صورتی که پاسخ انها را می دانید با صداقت و سا دگی و کو تاه جواب دهید و در صرتی که نمی دانید با شها دت بگو یید « نمی دانم » و بکو شید پاسخ در ست را جو یا شوید . 
24) با هر کو دکی مطایق « رو حیه او با ید رفتار کرد » پس سعی کنیم « رو حیه » کو دک را بشناسیم .
25) کو دک را حتی المقدور در انجام کارها ی مر بوط به خو دش مشا رکت بد هید . 
26) ما اگر می خو هیم بزر گسال را بشناسیم ، نا گزیر هستیم که کو دک را بشناسیم . 
27) اندازه کیری و سنجش رشد و تغییرات کو دک مشکل است چرا که رشد کودک تد ریجی است . 
28) انتخاب و اجرای هر گونه روش تر بیتی با ید منطبق با نیاز ها و خواستها ی کو دک و همچنین هما هنگ با سازمان عقلی و عا طفی او باشد . 
29) «همانند سازی » یا « تقلید » یکی از مهمترین روشهای یا د گیر ی کو دک است . پس بیا یید سعی کنیم بهترین « سرمشق» و « الگو» برای کو ذکان با شیم و هر چه را که می خوا هیم بکند و یا نکند ، خو د بکنیم به طو ر مثال اگر می خو هیم « خو هش کردن » « تشکر کردن » و« معذرت خواستن» را یا د بدهیم ما خو د در عمل نشان دهیم و پیشقدم شم=ویم . 
30) به سؤ الات خصو صی کو دکان در باره خو دتان و امور گو ناگون به طور ساده کو تاه و صادقانه جواب دهید . 
31) تقاضای انجام کار از کو دک را حتی الا مکان به صورت سؤ ال مطرح کنید ، مثلا « دوست داری در آ وردن و سا یل آ شپز خانه به من کمک کنی ؟ دلت می خو اهد یک قصه شیرین برایت بگو یم ؟ می خواهی این صندلی را ببری تو ی اطاق ؟ 
32) به صحبتهای کو دک فعا لانه گو ش کنی وو ا کنشها ی منا سب نشان دهید به او آ زادی کا مل بدهید تا از هر کجا دلش می خو ا هد صحبت کند 
33) با توجه به این که هوش مبتنی بر دو عا مل وراثت و محیط است و آ ن را به قدرت انطباق و سا زگاری با اوضاع و احوال جدید و قدرت درک و آ فرینندگی تعبیر کرده اند بیایید : به غنی کردن محیط به ویزه محیط فر هنگی بپر دازیم و عر صه های تجربه کردن کو دکان بیفزاییم . 
34) با توجه به این که هوش مبتنی بر دو عا مل وراثت و محیط است و ان را به قدرت انطباق و سا زگاری با او ضاع و احوال جدید و قدرت در ک و افرینندگی تعبیر کرده اند ، بیا یید : به غنی کردن محیط فر هنگی بپر داریم و بر عر صه های تجر به کر دن کو دکان بیفزاییم . 
35) پیازه می گو ید « هر وقت به کو دکان جیزی را یاد می دهند بی ان که اورا در این امر شر کت دهند ، او را از اینکه خو دش مو ضو ع را کشف کند ، با ز می دارند و در نتیجه کار امو زش با شکست رو برو می شود » 
36) ادوارد کلا پارد می گو ید : « وقتی مربی حیوانات در کار دست آ مو زی حیوان مو فق نمی شود ، خو د را خطا کار می داند د رحالی که در تر بیت کو دکان ، هر کس موفق نشود ، گناه را به گر دن کو دک می اندازد » وا قعییت این است که در بر خورد، با رفتار نا درست کو دکان ، با ید مربیان انها را گو شمالی داد نه کو دکان را !! و شاید نتوان گفت که کو دکی « بی تر بیت » است بلکه با ید گفت که او « بد تر بیت » شد است . 
37) اگر می خو ا هیم چیزی از وسایل کو دک بر داریم باید از او اجاز ه بگیریم تا کو دک تا احترام به ما لکیت و اسنقلال دیگران را یا د یگیرد . 
38) در رو یا رویی با هر کو دک ، « دا نایی » ما و آ گاهی از خو ضو ضیات روانی ، رفتاری ، خا نوادگی و اقتصادی او و جا معه اوست که به ما « توا نایی» می دهد ، چرا که « توانا بود هر که دا نا بو د » 
39) از لج بازی کردن ، سر به سر گذاشتن ، یکی به دو کردن و مشاجره با کو دک خو ددار ی کنید . 
40) در صو رت لزوم با ید با مد رسه ، کتابخانه و دو ستان کو دک تماس گرفت . 
41) یکی از اصول تر بیتی کو دک شنا ساندن « واقعیتها » به کو دک است نه کتمان و پنهان داشتن آ نها .  
 
به خدای کعبه ، رستگار شدم
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱۸
 

به خدای کعبه رستگار شدم 

  ایا م ضربت خوردن و شهادت علی (ع) اان مرد ایثار وتقوا ، نمونه کامل عدا لت را به شما هم وطنان گرامی و بر امام مظلوما ن ومنطقم خون علی (ع) حضرت مهدی (عج) تسلیت عر ض می کنم 
علی (ع) در پگاه روز 19 ماه رمضان سال 40 ه، ق، به هنگام نماز صبح در مسجد کو فه ضر بتی سهمگین و مسموم به دست نا پاک این ملجم مرادی بر فرق مبا رک امیر المومنین وارد امد .
دوش بر فرق تو شمشیر فرود آ مده است . 
سنگ بر آینه اصل وجود امده است 
آ ن شب از سرخی خون تو شفق رنگ گرفت 
 فجر حیرت زده با روی کبو د آمده است 


 
 
شب های قدر
نویسنده : ابوالحسن اصفهانی - ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٥
 

رمضان ساحلی است بر دریای کران نا پیدای رحمت پروردگار ،در این ماه پر ده هارا می گشایندتا بندگان ، نا دیده ها را ببینند در این ماه شبی است یس گرانقدر که فرشته رحمت در ان با رمزی باریک و راز یعجیب ندا می دهد «المبان للذین آ منو تخشع قلو بهم لذکرالله»( ایا وقت ان نرسیده است کسانی کهایمان آ ورده اند به واسطه یاد خدا قلبشان خا شع شود ) و نیز می فر ماید :عجبا ! کسی که ما را شناخت چگونه با غیر ما آ رام گیرد ؟ کسی که ما را حضور یافت چگونه لحظه ای غا فل می ماند ؟

حضوری گر همی خواهی از او غا فل مشو حا فظ

«متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهلها »

سخن در تجسم لیله القدر

شب قدر شبی است که جبرییل بر پیامبر اکرم (ص) نازل شد به عبارت دیگر شبی که پیامبر گرامی اسلام جبرئیل را به عالم دنیا وارد کرد شبی که هم وغم انسان در ان وصال حق است.

جایگاه اهمیت شب قدر 

شب دارای ویژگی های است که ان  را از دیگر او قات متمایز می کند بر خی از بزگترین رخداد های دینی در شب قدر وا قع شده است  است از جمله : 
1. نزول قران کریم بر پیامبر اکرم (ص) 
2. به معراج رفتن پیا مبر (ص) سبحان الذی اسرا بعبده ...» پاک ومنزه است خدایی که مبارک شبی بنده اش را سیر داد » 
3. منا جات حضرت مو سی با خدا وند برای در یافت تورات « و واعد نا مو سی ..... » 
4. همه مقدرات بندگان در طول سال در شب قدر رقم می خو رد شا هد بر این وجه آ یه « : فیها یقرق کل امر حکیم» ( در آن شب هر امری بر طبق حکمت خدا وند تنظیم و تعیین می گردد . 
5. در شب قدر ان قدر فر شته نازل می شود که زمین بر انها تنگ می آ ید 
6. شب قدر از هزار ماه بهتر و با لا تر است « لیله القدر خیرمن الف شهر » هزار ماه که تقر یبا برابربا هشتاد و سه سال و چها رماه می با شد 
7. ملا یکه و روح ، به اذن پر ور دگار در سب قدر به زمین فرو د می ایند . 
8. تحجد و منا جات با خداوند 
9. ثبات قدم دروس در پر تو شب زنده داری 
10. عمل در شب بدون ریا بوده ، زمینه ای برای ریا وجو د ندارد چرا که عمو م مردم در خواب هستند .


5. در شب قدر ان قدر فر شته نازل می شود که زمین بر انها تنگ می آ ید 
6. شب قدر از هزار ماه بهتر و با لا تر است « لیله القدر خیرمن الف شهر » هزار ماه که تقر یبا برابربا هشتاد و سه سال و چها رماه می با شد 
7. ملا یکه و روح ، به اذن پر ور دگار در سب قدر به زمین فرو د می ایند . 
8. تحجد و منا جات با خداوند 
9. ثبات قدم دروس در پر تو شب زنده داری 
10. عمل در شب بدون ریا بوده ، زمینه ای برای ریا وجو د ندارد چرا که عمو م مردم در خواب هستند .


توجه پیامبر به شب قدر 
رسول خدا (ص) مردم را از بی توجهی وغفلت از شب زنده داری و عبادت در شب در شب قدر نهی نمو ده و فرمود است : اگر کسی با ایمان و برای کسب خشنودی خداوند شب قدر را زنده بدارد گنا هان گذشته او امر زیده می شود . 

پا داش اعمال و شب های قدر 
1. خوندن هزار با سوره قدر در شب قدر یقین انسان را محکم می کند 
2. هر کس شب قدر را احیاء بدارد خدا وند گنا هان گذشته اش را می امرزد . 
3. هر کس در شب قدر دو رکعت نماز بگذارد مثل این است که رضای خدا را جلب کرده است . 
4. هر کس در شب قدر صدقه بدهد جواز عبور از صراط را می گیرد .
5. هر کس در شب قدر به مساکین رحم کند خداوند رحمتش را نصیب او کند .
6. هر کس در شب قدر به تسبیح خداوند مشغول با شد خدا وند درختان و میوه های بهشت را به او ارزانی کند .
7. هر کس در شب قدر بیدار باشد مقام قرب الهی نصیبش می شود .
8. ر کس غسل شب قدر را انجام دهد خدا وند گنا هانش را می بخشد . 
9. هر کس در شب قدر سوره عنکبوت و روم را بخواند بدون استسناء وارد بهشت می شود.
10. هر کس در شب قدر به زیارت قبر سید الشّهدا (ع) برود خدا وند او را خواهد بخشید